Ruins artista

  • Componenti: Kazuyoshi Kimoto, Ryuichi Masuda, Sasaki Hisashi, Tatsuya Yoshida